Algemene voorwaarden

Vragen? 0800-26632 (gratis)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VLAANDEREN ISOLEERT BVBA

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van Vlaanderen Isoleert BVBA en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke -onderhoud- en overige bepalingen een geheel. Zij treden in werking per 1 Januari 2016. Op het bepaalde in deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en die opdracht geeft of overweegt opdracht te geven aan Vlaanderen Isoleert BVBA voor het Werk. Kan ook zijn een rechtspersoon als opdrachtgever van het werk aan Vlaanderen Isoleert BVBA.

Ondernemer/Vlaanderen Isoleert BVBA: Vlaanderen Isoleert BVBA of een aan haar gelieerde onderneming of onderaannemer, hierna te noemen Vlaanderen Isoleert BVBA, die bedrijfsmatig isolatie werkzaamheden verkoopt en/of uitvoert of de daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Vlaanderen Isoleert BVBA overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Vlaanderen Isoleert BVBA geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.

Partijen: dit zijn de opdrachtgever en Vlaanderen Isoleert BVBA als opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vlaanderen Isoleert BVBA en een opdrachtgever. Alle andere voorwaarden dan hier vermeld of vermeende afspraken wijst Vlaanderen Isoleert BVBA uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijke aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van en verstrekt door de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor Vlaanderen Isoleert BVBA bindend gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening, met in achtneming van het bepaalde in artikel 3.5 en 3.6 tenzij Vlaanderen Isoleert BVBA binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept danwel wijzigt. Na deze termijn is de aanbieding vervallen.
3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
4. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte.
5. Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie van het te isoleren object door Vlaanderen Isoleert BVBA. Iedere prijsopgave tot die tijd is voorlopig, en onder voorbehoud van inspectie. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van het gemaakte aanbod maar deze inspectie van het te isoleren object is echter nooit volledig. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die ofwel:
– De veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen;
– Het isoleren in lijn met de certificaat proces richtlijnen onmogelijk maken;
– De inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, zoals bijvoorbeeld hoogwerkers, anders dan het standaard materieel wat de Vlaanderen Isoleert BVBA uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben;
6. In gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 is Vlaanderen Isoleert BVBA gemachtigd om eenzijdig het aanbod te herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst af te zien. In gevallen zoals beschreven onder 3.5 zal schriftelijk een nieuw aanbod gedaan worden aan de consument, als uitvoering van het werk technisch mogelijk is, met daarin opgenomen eventuele additionele kosten. Het staat de consument vrij dit herziene aanbod al dan niet te accepteren.
7. De Consument, dan wel diegene die een aanbod van Vlaanderen Isoleert BVBA heeft ontvangen, geeft Vlaanderen Isoleert BVBA toestemming om de aan Vlaanderen Isoleert BVBA verstrekte (contact) gegevens te gebruiken voor toekomstige aanbiedingen omtrent woning verduurzaming. Mocht de opdrachtgever hier geen prijs op stellen kan hij vragen uitgesloten te worden van dergelijke communicatie. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, anders dan aan directe onderaannemers die deze gegevens nodig hebben voor het maken van het aanbod danwel de uitvoering van de verduurzamings maatregel.
8. Het aanbod (de offerte) gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, welke voorwaarden ook op de website van Vlaanderen Isoleert BVBA ter inzage zijn;

 

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door de consument van de offerte en/of het inspectieformulier wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een in gescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, alsmede een met expliciete toestemming van de consument opgenomen telefoongesprek waarin opdracht gegeven wordt door de consument, wordt door Vlaanderen Isoleert BVBA erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.
2. Vlaanderen Isoleert BVBA kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel 3.5 en 3.6
3. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand is gekomen op een manier zoals beschreven in boek Boek VI, titel 3 van het Wetboek Economisch Recht, dan heeft de consument recht op 14 dagen tijd om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder ander kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI. 50 §2 en artikel VI. 51 van datzelfde Wetboek zijn vermeld. In overige gevallen alsmede als de bedenktijd verstreken is, mag Vlaanderen Isoleert BVBA de consument annuleringskosten in rekening brengen van EURO 350,- ex BTW.

 

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van Vlaanderen Isoleert BVBA
1. Vlaanderen Isoleert BVBA zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Vlaanderen Isoleert BVBA zal ervoor zorgdragen dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 4 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst – mits de consument zich ook redelijkerwijs beschikbaar maakt. In het geval de opdrachtgever geen uitvoeringsdatum voorgesteld krijgt binnen 4 maanden na het tot standkomen van de overeenkomst, is de aan de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van EUR 150,- ex btw.2. Vlaanderen Isoleert BVBA neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
2. Vlaanderen Isoleert BVBA is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Vlaanderen Isoleert BVBA deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen;
3. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die uitvoering in lijn met de ATG proces richtlijnen voor het aanbrengen van isolatiemateriaal onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de klant is medegedeeld en de klant alsnog de opdracht geeft te isoleren kan Vlaanderen Isoleert BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.
4. Vlaanderen Isoleert BVBA draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen
5. Vlaanderen Isoleert BVBA vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Vlaanderen Isoleert BVBA zelf danwel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen. Dit tenzij Vlaanderen Isoleert BVBA van tevoren in het schriftelijke aanbod de opdrachtgever erop gewezen heeft dat er risico’s op schade bestaan, en dat de klant expliciet ingestemd heeft deze risico’s te nemen.

 

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument

1.De opdrachtgever werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, niet later dan 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Als de opdrachtgever niet binnen 6 maanden beschikbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de opdrachtgever geacht de overeenkomst geannuleerd te hebben overeenkomstig artikel 4.3 en zal Vlaanderen Isoleert BVBA de in artikel 4.3 gespecificeerde annuleringskosten in rekening brengen.
2. De opdrachtgever stelt Vlaanderen Isoleert BVBA in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument of een door haar aangewezen persoon dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om het Vlaanderen Isoleert BVBA team toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Naden en kieren dienen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit te zijn door de consument, dan wel op rekening van de consument.
3. De opdrachtgever zorgt er voor dat Vlaanderen Isoleert BVBA tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van bekabeling, leidingen, rioleringen en dergelijke, zeker wanneer deze afwijken van de normaliter te verwachten situaties. De opdrachtnemer/Vlaanderen Isoleert BVBA is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.
4. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de opdrachtgever deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Vlaanderen Isoleert BVBA is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.
5. De opdrachtgever verschaft Vlaanderen Isoleert BVBA de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Vlaanderen Isoleert BVBA behoren maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige isolatie zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Vlaanderen Isoleert BVBA daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door Vlaanderen Isoleert BVBA expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren (bijvoorbeeld het snoeien van beplanting). Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Vlaanderen Isoleert BVBA daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen.
7. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, dient de opdrachtgever de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan Vlaanderen Isoleert BVBA te vergoeden.
8. Wijzigen van een bevestigde afspraak voor de uitvoering van isolatiewerkzaamheden kan kosteloos, mits ten minste 3 werkdagen van te voren. Bij wijzigingen minder dan 3 werkdagen voor de bevestigde afspraak brengt Vlaanderen Isoleert BVBA EUR 350,- ex btw wijzigingskosten in rekening ter compensatie van gederfde inkomsten en gemaakte kosten.
9. Na uitvoering van het werk door Vlaanderen Isoleert BVBA ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 7 dagen. Bij wanbetaling kan Vlaanderen Isoleert BVBA besluiten de vordering over te dragen aan een door haar aangesteld incassobureau. De wettelijke nalatigheidsinteresten beginnen zonder ingebrekestelling te lopen na afloop van voormelde betalingstermijn, tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd voor de invorderingskosten ten belope van 10% van de factuur.

 

ARTIKEL 7 – Kwaliteit

1. De opdrachtgever dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van veertien dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Vlaanderen Isoleert BVBA te melden.
2.Indien de opdrachtgever gebreken ontdekt, moet Vlaanderen Isoleert BVBA of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de opdrachtgever minst bezwarende wijze.
3. De opdrachtgever draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
– werkzaamheden die zijn verricht ondanks door Vlaanderen Isoleert BVBA ten tijde van de offerte schriftelijk aangegeven risico’s samenhangend het isoleren van een specifieke woning;
– het niet dan wel niet tijdig aan Vlaanderen Isoleert BVBA kenbaar maken van kabels, leidingen, draden en dergelijke; Dit doet niet af aan de plicht van Vlaanderen Isoleert BVBA om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5.3;
4. Vlaanderen Isoleert BVBA is gerechtigd om ten minste gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een reclame-uiting aan het object te bevestigen.

 

ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk
1. Met uitzondering van situaties beschreven in artikel 3.5, 4.3 en 6.7 bevat het aanbod een vaste aanneemsom en zal geen meerwerk in rekening gebracht worden
2. De consument heeft recht op verrekening van minderwerk in haar voordeel als het aantal geisoleerde vierkante meters afwijkt van het aantal meters gespecificeerd in het aanbod of andere isolatieelementen of kosten die opgenomen waren in de offerte niet geleverd zijn. Eventuele kortingen opgenomen in het oorspronkelijke aanbod worden naar rato verrekend met het minderwerk.

 

ARTIKEL 9 – Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk als gevolg van overmacht, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor Vlaanderen Isoleert BVBA daarbij de gederfde winst op dat werk.

Download Algemene Voorwaarden in PDF formaat.